50+ 2020 Terminarz

„ Nomet  Cup  2020 „

            Lista uczestników rozgrywek tenisowych – „ NOMET CUP 2020”  Grupa 50+

                    / Łączna pula nagród – 4.000 zł. w zawieszeniu [ COVID-19 ]   /

Lp

        Nazwisko i Imię

   1 Szmalc Waldemar
   2 Drygalski Zenon
   3 Gasik Zbigniew
   4 Pietrzak Henryk
   5 Tlałka Roman
   6 Adamczyk  Dariusz
   7 Czapla Lech
   8 Pietrzak Piotr
   9 Polaszek Krzysztof
  10 Kasprzak Marek
  11  
  12 Kukliński Roman
  13 Leszczyński Maciej
  14 Kunowski Wojciech
   
I kol. do 29.05 II kol. do 07.06 III kol. do 16.06 IV kol. do 25.06 V kol. do 04.07. VI kol. do 13.07 VII kol. do 22.07 VIII kol. do 31.07. IX kol. do 09.08. X kol. do 18.08.   XI kol. do 27.08. XII kol. do 05.09. XIII kol. do 14.09
14-1 8-14 14-2 9-14 14-3 10-14 4-14 14-11 5-14 14-12 6-14 14-13 7-14
2-13 9-7 3-1 10-8 4-2 11-9 5-3 12-10 6-4 13-11 7-5 1-12 8-6
3-12 10-6 4-13 11-7 5-1 12-8 6-2 13-9 7-3 1-10 8-4 2-11 9-5
4-11 11-5 5-12 12-6 6-13 13-7 7-1 1-8 8-2 2-9 9-3 3-10 10-4
5-10 12-4 6-11 13-5 7-12 1-6 8-13 2-7 9-1 3-8 10-2 4-9 11-3
6-9 13-3 7-10 1-4 8-11 2-5 9-12 3-6 10-13 4-7 11-1 5-8 12-2
7-8 1-2 8-9 2-3 9-10 3-4 10-11 4-5 11-12 5-6 12-13 6-7 13-1

Galeria

IMG-1301